WORK4SHOP.CZ - stavební společnost

výstavba, rekonstrukce

The North Face Ostrava

The North Face Ostrava

Prodejna The North Face
OC Avion Ostrava

Pepe Jeans Ostrava

The North Face Liberec

Pepe Jeans Ostrava
OC Avion Ostrava

Inženýrsko investorská činnost

Nabízíme plné zastupování investora v projektové přípravě, při realizaci stavby až po předání do užívání – stavba ,,na klíč‘‘.

Provádíme investorskou a inženýrskou činnost spojenou s obstaráním všech nutných dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných k zahájení územního řízení, podání žádosti o územní rozhodnutí a zajištění jeho vydání.

Provádíme investorskou a inženýrskou činnost spojenou se stavebním řízením, tj. projednání projektové dokumentace, obstarání dokladů a vyjádření dotčených orgánů a organizací, podání žádosti o stavební povolení a zajištění jeho vydání.

Zajišťujeme geodetické zaměření, radonový a stavebně – geologický průzkum, včetně jejich vyhodnocení a návrhu potřebných opatření.

 

V průběhu realizace stavby, provádíme technicý dozor investora "TDI", který mimo jiné zahrnuje: kontrolu dodržování podmínek provádění stavby vyplývající ze stavebního povolení a obecně technických podmínek, koordinaci výstavby a spolupráci dodavatelů, kontrola a dodržování smluvních podmínek provádění stavby, kontrola činností stavebních prací a použitých materiálů. Řešení problémů stavby včetně přijímání nápravných opatření, činnost cenového, nákladového dozoru v jednotlivých fázích stavby,...


Zajistíme veškeré doklady potřebné k vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení na předčasné užívání stavby, případně její části.